Polityka prywatności

Klauzula GDPR / RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Usługowa POLMARK Paweł Grochowiec Biała Podlaska ul. Łukaszyńska 25/46.
  2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych – tel. 730 830 311 e-mail: polmark@rodo24.org.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych następujących po roku w którym dokonano ostatniego wpisu.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.
Aktualizacja na dzień 23.05.2018